PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi jūsų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite, bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

UAB STORENT rūpinasi jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia jūsų teisę į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal taikomus teisės aktus – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB STORENT vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie UAB STORENT darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

Privatumo politika taikoma duomenims tvarkyti, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) kokioje aplinkoje jūs perduodate mums savo asmens duomenis.

Mes naudojame slapukus, kad galėtume analizuoti storent.lt srautą, individualizuoti svetainės turinį, pateikti pritaikytus skelbimus ir pagerinti jūsų patirtį šioje svetainėje. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite hotjar.com Slapukų politika: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies


1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus mes esame duomenų valdytojas. STORENT yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą, vadovaujantis šia Privatumo politika ir taikomais asmens duomenų apsaugos teisės aktais.

Duomenų valdytojo kontaktinė informacija:

Ribotos atsakomybės bendrovė UAB STORENT, registracijos kodas: 302251303

Adresas: Titnago g. 10, Vilnius, Tel. +370 682 28200

Kontaktinė informacija asmens, atsakingo už asmens duomenis:

Adresas: Titnago g. 10, Vilnius, Tel. +370 682 28200,

El. p. privacy.lt@storent.com

2. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

Mes esame atsakingi už tuos asmens duomenis, kuriuos Vartotojas pats pateikė STORENT (užpildžius paraiškos formas, įvedus duomenis į programėles, bendraujant su mumis socialiniuose tinkluose ar lankantis mūsų klientų aptarnavimo centruose), taip pat ir už tuos asmens duomenis, kuriuos gavome kitu būdu, vykdydami įsipareigojimus pagal sutartį.

Asmens duomenys, kuriuos mes gauname, apima, pavyzdžiui, šias duomenų kategorijas:

 • pagrindinius duomenis, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys;
 • ryšio duomenis, pavyzdžiui, el. pašto adresas, adresas ir telefono numeris, pareigos atstovaujamoje įmonėje ir įgaliojimo duomenys, pageidaujami bendravimo kalbos nustatymai. Ryšio duomenys taip pat apima bendravimo turinį: el. paštą, laiškus, faksus, darbuotojų pastabas apie pokalbio turinį;
 • informaciją, susijusią su Klientų santykiais, pavyzdžiui, parengtų pasiūlymų istorija, užsakymų istorija, nuomos sandorių istorija (nuomojama įranga, nuomos pradžios ir pabaigos datos, nuomos įrangos naudojimo adresas, naudojamos papildomos paslaugos);
 • nemokumo vertinimo ir įsiskolinimo duomenis (įskaitant skolos sumą, skolinių įsipareigojimų pradžios ir pabaigos datą ir kitus duomenis, kuriuos gauname iš skolos išieškojimo ar kredito informacijos bendrovių);
 • kitus duomenis, gautus vykdant sutartį.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Mes tvarkome asmens duomenis šiais tikslais:

3.1. Identifikavimas ir paslaugų teikimas

Jūsų asmens duomenų rinkimo tikslas yra nustatyti jus (įskaitant skaitmeninius sprendimus, pavyzdžiui, „Smart ID“), suteikti jums paslaugas, vykdyti ar parengti sutartį, taip pat valdyti ir palaikyti klientų santykius tarp mūsų ir jūsų arba jūsų įmone, kuriai jūs atstovaujate kaip vadovas, įgaliotas asmuo, kontaktinis asmuo arba bet kuriuo kitu būdu. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutartis tarp jūsų arba jūsų atstovaujamos įmonės ir STORENT.

3.2. Duomenys apie mokumo įvertinimą ir skolų išieškojimą

Mes taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, kad įvertintume jūsų ar jūsų atstovaujamos įmonės mokumą. Tuo atveju, jei neapmokėsite sąskaitos laiku, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis skolos išieškojimo įmonei (pavyzdžiui, „CCS – Customers Care Services “) ir (arba) perduoti kažkuriam iš skolininkų registrų, pavyzdžiui, „Credit Info“. Tokiais atvejais asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas saugoti mūsų įmonės interesus ir užtikrinti mūsų teisinius interesus gauti mokėjimą už mūsų suteiktas paslaugas.

3.3. Su finansine apskaita susiję duomenys

Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus pagal galiojančius apskaitos ir mokesčių įstatymus, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis šiuose įstatymuose nustatyta apimtimi ir terminais.

3.4. Rinkodara

Mes galime naudoti asmens duomenis tam, kad su jumis susisiektume, atsiųstume informaciją, susijusią su STORENT teikiamomis paslaugomis, kad praneštumėme jums apie mūsų siūlomus produktus ir paslaugas bei pakviestume pateikti atsiliepimus apie mūsų produktus ar teikiamas paslaugas.

Mes jums galime atsiųsti komercinius pranešimus apie STORENT produktus ir paslaugas, rinkodaros kampanijas ir kitas paslaugas. Suteikiame galimybę bet kuriuo metu atsisakyti gauti komercinius pranešimus.

3.5. Vaizdo stebėjimas

Mes galime rinkti vaizdo duomenis (vaizdo kameros) darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą jūs būsite informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir UAB STORENT rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

Be to, tvarkydama asmens duomenis, „STORENT“ gali atlikti jūsų profiliavimą, kad galėtų individualizuoti pasiūlymus ir suteikti jums tinkamiausią pasiūlymo turinį.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Mes neparduodame ar kitaip neperduodame Vartotojo asmens duomenų trečiosioms šalims.

Duomenys atskleidžiami tiems mūsų darbuotojams, kuriems reikia, kad jie atliktų savo tiesiogines pareigas, siekiant įvykdyti ar sudaryti atitinkamą paslaugų teikimo sutartį.

Mes galime perduoti Vartotojo asmens duomenis:

 • savo sutartiniams partneriams ir subrangovams, kurie, kaip perdirbėjai ir subrangovai, pagal mūsų instrukcijas teikia paslaugas;
 • valdžios institucijoms ar teisinių paslaugų teikėjams, jei įtariama nusikalstama ar neatitinkanti veikla;
 • valdžios institucijoms, teisinių paslaugų teikėjams ar kitoms šalims, jei to reikalauja įstatymas arba valdžios įstaigos vykdomasis raštas.

Vartotojo asmens duomenis mes perduodame tik toms trečiosioms šalims, kuriomis pasitikime. Siekdami užtikrinti, kad Vartotojo asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius privatumo teisės įstatymus, mes rūpestingai atrenkame partnerius.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES AR EEE RIBŲ

Mes neperduodame jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

6. SLAPUKAI

Kai Vartotojai naudoja STORENT svetaines, naudojimo informacija gali būti išsaugota kaip slapukai. Slapukai yra pasyvūs tekstiniai failai, kurie, naudojantis Paslauga, išsaugomi interneto naršyklėje, esančioje Vartotojo įrenginyje, pavyzdžiui, kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Mes naudojame slapukus, kad palengvintume Vartotojo paslaugos naudojimą ir gautume informaciją, pavyzdžiui, Paslaugų naudojimo statistiką. Tai daroma, siekiant užtikrinti ir pagerinti Paslaugą. Kartais informacija, gauta naudojant slapukus, gali būti asmens duomenys, ir tokiais atvejais juos reglamentuoja mūsų Slapukų politika.

Vartotojas bet kuriuo metu, keisdamas įrenginio nustatymus, gali išjungti slapukų naudojimą. Slapukų išjungimas gali turėti įtakos Paslaugos veikimui, pavyzdžiui, kai kurios Paslaugos funkcijos gali neveikti.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

STORENT išsaugos jūsų asmens duomenis tol, kol jie nebebus reikalingi tikslams, kuriems jie buvo gauti ir tvarkomi. Komercinių dokumentų, apimančių apskaitos dokumentus ir įrašus, saugojimo laikotarpis yra 5 arba 10 metų.

8. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę raštu paprašyti informacijos apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, naudodami 11 punkte pateiktą kontaktinę informaciją. Jūs turite teisę nemokamai gauti vieną (1) tvarkomų duomenų kopiją, tiesiogiai susijusią su jais. Už prašomas papildomas kopijas duomenų valdytojas turi teisę imti pagrįstą mokestį, kuris padengtų tokio reikalavimo administracines išlaidas.

Jei reikia, galite raštu paprašyti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis, naudodamiesi 11 punkte pateikta kontaktine informacija arba mūsų tinklalapyje esančia funkcija.

Jūs turite teisę prašyti ištrinti ar apriboti tvarkymą, taip pat teisę prieštarauti tvarkymui, vadovaudamiesi tam tikroms aplinkybėms tinkančiais teisėtais interesais. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

Jūs turite teisę atšaukti bet kokį tvarkymo sutikimą, kurį suteikėte Duomenų valdytojui. Tačiau šios teisės įgyvendinimas gali reikšti, kad ateityje jums bus apribotos galimybės gauti STORENT paslaugas.

Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę perkelti duomenis, kurie apima teisę gauti asmens duomenis ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui, jei tik tai neturės neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl savo asmens duomenų tvarkymo, jei manote, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia teisinį reglamentavimą dėl privataus gyvenimo neliečiamybės.

Jūs taip pat turite visas kitas iš Reglamento kylančias teises.

9. SAUGUMAS

Mūsų prioritetas yra asmens neliečiamybė, todėl aktyviai stengiamės užtikrinti, kad mūsų Vartotojų asmens duomenys būtų tvarkomi labai atsargiai. Mes imamės visų būtinų priemonių, kad Vartotojų ir kitų asmenų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir kad būtų laikomasi šios Privatumo politikos ir Reglamento.

Kadangi informacijos perdavimas internetu ir mobiliaisiais ryšio tinklais dažnai siejamas su rizika, visą riziką prisiima tas asmuo, kuris atlieka duomenų perdavimą. Svarbu tai, kad ir jūs patys prisiimtumėte atsakomybę ir tokiu būdu apsaugotumėte savo duomenis. Jūs patys esate atsakingi už savo prisijungimo ir slaptažodžio slaptumą.

10. POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti ar papildyti mūsų Privatumo politiką. Naujausia Privatumo politikos versija visada bus prieinama mūsų svetainėje. Naujoji versija Vartotojams yra laikoma perduota, kai Vartotojas gauna pranešimą el. paštu, kuriuo Vartotojas informuojamas apie naująją versiją (naudojant el. paštą, kurį Vartotojas nurodė bendrauti su STORENT), arba kai Vartotojas kitu būdu informuojamas apie naująją Privatumo politiką.

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei norite užduoti klausimų, gauti papildomos informacijos apie mūsų asmens duomenų tvarkymą arba susisiekti su mumis kitais klausimais, naudokitės pateikta kontaktine informacija privacy.lt@storent.com .

12. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija dokumentus priima paštu, elektroniniu paštu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt.